Nurten Selma Çevikoğlu

Nurten Selma Çevikoğlu

Kadınlara Getirilen Haklar

Kadına yönelik şiddet, her geçen gün artmakta.. Tabi bunda her olayı abartarak veren medyanın çok büyül etkisi var. Birleşmiş Milletler’in yaptığı çalışmaya göre, Türkiye'de kadınların yüzde 28-68'i fiziksel şiddet, baskı, tehdit ve tecâvüze mâruz kalıyor. Kadına karşı şiddetin önlenmesine dâir tasarı, Kadınlar Günü'nde Meclis Genel Kurulu'nda yasalaştı. Meclis'te kabul edilen yasaya göre şiddetin belgesi ve delili aranmayacak. Şiddet uygulayan erkek, elektronik kelepçe ile denetlenecek, dayakçı kocaya hapis cezası, verilecek. Bakanlık, bu kânun sonrasında 'şiddet önleme ve izleme merkezleri' kuracak.
TBMM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şiddet gören kadınlara yeni bir ‘yasa' hediye etti. 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dâir Tasarı' Kadınlar Günü'nde oybirliğiyle yasalaştı. Meclis'ten geçen kânuna göre korunacak kişi ve gerekiyorsa berâberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanacak. Diğer kânunlardaki yardımların dışında bu kişilere geçici maddî yardım yapılacak. Bu kapsamda aylık net asgari ücretin otuzda birine kadar günlük ödeme yapılacak. Bu kişilere psikolojik, hukûkî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilecek. Hayâtî tehlikesi bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya re'sen bu kişiler geçici koruma altına alınacak. Korunan kişinin çalışması durumunda varsa çocukları için kreş imkânı sağlanacak. Hâkim korunan kişinin işyerinin, yerleşim yerinin değiştirilmesine ve tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulmasına hükmedebilecek. Hâkim, hayâti tehlikesi bulunan kişinin Tanık Koruma Kânunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerini değiştirebilecek. Mağdur erkek ise bu kânunun bütün haklarından erkekler de yararlanabilecek. Hakkında şikâyet olan kişi, silah bulundurması zorunlu kamu görevlisi olsa da silah taşıyamayacak. İlköğretim ve ortaöğretimde kadın-erkek eşitliğine yönelik dersler olacak.
Hâkim, şiddet uygulayan kişinin müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesine; bu kişilerin korunan kişilerin bulunduktan konuta, okula ve işyeri ile çocuklarına yaklaşmamasına karar verebilecek. Hâkim, tedbir karârını, duruşma yapmaksızın ve gerektiğinde şiddetin uygulandığı husûsunda delil veya belge aramaksızın verebilecek.
Verilen tedbir kararlarının tâkibi, teknik araç ve yöntemler kullanılarak da yapılabilecek. Teknik yöntemlerle tâkip, şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişiye yönelik elektronik kelepçe veya bileklik, korunan kişinin sabit ev içi ikaz cihazı ya da mağdura hareket özgürlüğü tanıyan ev dışında da kullanılabilen telefon görünümlü mobil cihaz kullanılması gibi yöntemlerle yapılacak. Hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali bulunan kişi, bu karârın gereklerine aykırı hareket ederse, hâkim karârıyla 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tâbi tutulacak. Tedbir karârına karşı her ayni tekrarda zorlama hapsinin süresi 15 günden 30 güne kadar çıkabilecek. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi altı ayı geçemeyecek. Bakanlık bu kânun sonrasında 'şiddet önleme ve izleme merkezleri' kuracak. Bu merkezler 7 gün 24 saat esâsına göre çalışacak ve şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetleri verecek. TRT ve özel televizyonlar ayda en az 90 dakika kadın ve çocuklara yönelik şiddetle mücâdele mekanizmaları ve benzeri politikalar konusunda bakanlık tarafından hazırlanan bilgilendirme materyallerini yayınlamak zorunda olacak.
Uzun zamandır beklenen bu yasanın kânunlaşması birçok mağdur için istenen bir gelişmeydi. Büyük bir özveriyle çalışan Aile’yle ilgili Sayın Bakanı tebrik ediyoruz. Aileyle ilgili o kadar çok çalışma var ki size hangisini duyuracağımızı şaşırıyoruz, yetiştiremiyoruz. Bugüne kadar hep uyarırdık; ‘şöyle şöyle olması lâzım’ diye. Şimdi yapılan çalışmaları tâkibe yetişemiyoruz doğrusu. İşte bir başka çalışma:
Eşi vefat etmiş, muhtaç durumda bulunan ve kânunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tâbi olmayan kadınlara maddi destek geliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, resmî nikâhlı eşi vefat eden kadınlara ayda 250 TL verecek. Kadının tekrar evlenmesi, nikâhsız birlikte yasaması gibi durumlarda yardım kesilecek.. (Bu aileyi teşvik adına iyi bir ön koşul) İlk ödeme nisan ayında yapılacak..
Eşi vefat etmiş kadınlar, ilk nakit yardımlarını nisan ayı itibarıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan almaya başlayacak. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve eşi vefat etmiş kadınları içeren Düzenli Nakit Yardım Programı'na göre, ihtiyaç sâhibi kadınlar, nakdi yardımlarını iki ayda bir 500 TL olarak alacaklar.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kadınların yoksulluktan daha fazla etkilendiği gerçeğinden hareketle 'Eşi Vefat Etmiş Kadınlar İçin Bir Nakit Yardım Programı Geliştirilmesine Yönelik Araştırma Projesi'ni Boğaziçi Üniversitesi ile yürüttü. Proje sonucunda, eşi vefat etmiş kadınların yiyecek, yakacak, giyecek, ev eşyası ve çocukların eğitimi gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çektiği tespit edildi ve kadınlara yönelik düzenli nakit yardımı yapılması önerildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, söz konusu proje doğrultusunda, gerekli altyapı çalışmalarını tamamladı. Kadınların nakit yardımı alabilmesi için Düzenli Nakit Yardım Programı'nı başlattı. Programın içeriği de yayınlanan genelge ile kayıt altına alındı.
Genelgede, programın hedef kitlesinin, 'eşi vefat etmiş, muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tâbi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan kadınlar' olduğu ifâdeleri yer aldı. Genelgeye göre, nakit yardımın yanı sıra ihtiyaç sâhibi kadınlara ayrıca yiyecek, yakacak gibi desteklerde de bulunulacak. Çocuklarının eğitimlerine devam etmesi için de çalışmalar yapılacak. Bu yardım programından faydalanabilmek için kadının resmi nikahlı eşinin vefat etmiş olması gerekiyor.
Başvurular, Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na yapılacaktır. Bunun için eşi vefat etmiş kadınlar, nüfusa kayıtlı oldukları yerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuracaklar. Oluşturulan mütevelli heyeti, başvuru sâhiplerine hâne ziyaretlerinde bulunacak. Başvuru sâhibi çalışabilecek durumda ise İşkur'a kaydı yapılacak. Mütevelli heyetinin veriler doğrultusunda kadının muhtaçlık durumuna karar vermesi hâlinde nakit yardımı başlatılacak. Yardımlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nce 2 ayda bir hesaplara yatırılacak. Kadının tekrar evlenmesi, nikâhsız birlikte yaşaması, muhtaçlık durumunun değişmesi gibi durumlarda kişi, programdan çıkarılacak. Evlilik gibi durumların tespiti her ay, sosyal incelemeler ise her yıl yapılacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hayâta geçirilen yeni düzenlemeye göre, nakdi yardımın yanı sıra ihtiyaç saâhibi kadınlara ayrıca, yiyecek, yakacak gibi desteklerde de bulunulacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı arasında istihdam, çocuk işçiliği ve sosyal yardımlar konularında işbirliği protokolü imzalandı. Kadın sığınma evlerinde kalan kadınlara geçici mâli yardım sağlandığını kaydeden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, bu kişilerin hayatlarında kalıcı bir iyileşme sağlanması için meslek edinmeleri gerektiğine dikkat çekti. Bakan, protokol ile şiddet mağduru bu kadınların İşkur ile bağlantılarının güçlendirileceğini dile getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ise protokolün kadınların istihdâma katılması için önemli olduğunu, bununla birlikte engelli ve çocuk işçiler konusunda da işbirlikleri yapılacağını aktardı.
İki bakanlık arasında imzalanan protokolle, İşkur'un toplum yararına yürüttüğü çalışmalarda öncelik kadın konukevlerinde kalan ve şiddet mağduru kadınlara verilecek. İş ve meslek danışmanlarını kadın istihdamı ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgilendirmeye yönelik eğitim programları düzenlenecek. Mevsimlik gezici tarım işçileri olarak çalışan kadınların çalışma ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda İşkur'un kadınlara yönelik faaliyetler daha görünür kılınacak. Şiddet mağduru, tahliyesine bir yıldan az kalmış, kocası ölmüş, kocası tarafından terk edilmiş, kocası cezâevinde olan veya boşanmış kadınların sosyal yaşama katılmalarının sağlanması amacıyla çalışabilir durumda olanların İşkur’a erişimi sağlanacak.
ENGELLİLER İÇİN İŞ İMKANLARI ARTIRILACAK
Protokol ile il istihdam ve mesleki eğitim kurulları tarafından engelli istihdamına yönelik yasal düzenlemeler ile teşvik ve ceza uygulamaları hakkında bilinç artırmaya yönelik çalışmalar yürütülecek. Engelli çalıştırmamaya ilişkin ceza paralarının kullanımında engelli istihdamını artırmaya yönelik projelere öncelik verilecek. Çocuk işçiliğinin önlenmesi için il müdürlükleri tarafından İşkur'a yönlendirilen çocukların ailelerinden işsiz olanlara rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulacak ve diğer hizmetlerden faydalanmaları sağlanacak. Mevsimlik gezici tarım işçilerinin ve yanlarında getirdikleri çocukların çalışma ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Sokakta çalıştırılan çocukların ailelerinden işsiz olanlar belirlenerek İşkur'a yönlendirilecek. Sokakta yaşayan/çalıştırılan çocuklardan ilköğretimini veya zorunlu eğitim çağını tamamlamış olanların ilgi ve yeteneklerine göre hayat boyu öğrenme kapsamında çıraklık ve mesleki eğitim merkezlerine ya da İşkur'a yönlendirilmesi sağlanacak. Çalışan çocukların ailelerinin sosyal inceleme neticesinde uygun bulunan sosyal inceleme neticesinde uygun bulunan sosyal hizmet ve yardımlarla ilişkilendirilmesi sağlanacak.
Bu kadar güzel çalışmalar için koşturan, emeği geçen herkesi yürekten kutluyoruz. İyi ki varlar ve iyi ki bugünlere geldik çok şükür…

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.