AKP döneminde devlet güvencesinde fuhuş ikiye katlandı

AKP döneminde devlet güvencesinde fuhuş ikiye katlandı

Toplumu ke­mi­ren fu­hu­şa iliş­kin ya­pı­lan ba­zı araş­tır­ma­lar ola­yın va­ha­me­ti­ni or­ta­ya ko­yu­yor.

Şefkat Der’in araştırmasına göre 2000 yılında 38 ildeki genelevlerde 2 bin civarında “vesikalı kadın” bulunurken, geçtiğimiz yıl bu rakamlar 45 il ve 4 bin kadına ulaştı.

Fu­huş ko­nu­su TBMM Ge­nel Ku­ru­lu­’n­da en son ge­çen yıl CHP Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Tu­fan Kö­se­’nin açık­la­ma­la­rıy­la gün­de­me gel­di. Kö­se, Mec­li­s’­te yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, fu­huş ko­nu­sun­da ger­çek bo­yu­tu an­la­ya­cak ve­ri­le­rin ol­ma­ma­sın­dan ya­kı­na­rak, “Bu ko­nu­da Baş­ba­kan­lık İn­san Hak­la­rı Ku­ru­lu­’nun 2010 yı­lın­da yap­tı­ğı bir araş­tır­ma var. Bu­na gö­re 2002 yı­lın­da 25 bin olan ha­yat ka­dı­nı sa­yı­sı 100 bi­ni geç­miş du­rum­da. Eko­no­mi­de pem­be tab­lo­lar çiz­mek, ra­kam­la­ra tak­la at­tır­mak git­tik­çe ar­tan fu­huş sek­tö­rü­nün bu hü­kü­met dö­ne­min­de ulaş­tı­ğı zir­ve­yi giz­le­me­ye ma­ale­sef yet­mi­yor. Da­ha da va­hi­mi 40 bin ka­dın da ve­si­ka ala­bil­mek için ge­ne­lev­le­rin ka­pı­sın­da bek­li­yor” dedi.

BA­KAN­LAR KU­RU­LU TÜ­ZÜ­ĞÜ!

“Res­mî fu­huş­”u dü­zen­le­yen Ba­kan­lar Ku­ru­lu 27 Ma­yıs kan­lı dar­be­si­ni ya­pan hü­kü­met ta­ra­fın­dan çı­kar­tıl­dı. "Ge­nel Ka­dın­lar ve Ge­nel Ev­le­rin Ta­bi Ola­cak­la­rı Hü­küm­ler" baş­lı­ğı­nı ta­şı­yan 30 Mart 1961 ta­rih­li Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la çı­ka­rı­lan ve ha­len yü­rür­lük­te olan tü­zü­ğe gö­re, fa­hi­şe­lik ya­pa­bi­le­ce­ği­ne da­ir ve­si­ka ala­cak ka­dı­nın Türk ol­ma­sı ge­re­ki­yor.

Ay­nı Ba­kan­lar Ku­ru­lu’nun ya­yın­ladığı “Ge­nel ka­dın­lar ve Ge­ne­lev­le­rin Ta­bi Ola­cak­la­rı Hü­küm­ler ve Fu­huş Yü­zün­den Bu­la­şan Züh­re­vi Has­ta­lık­lar­la Mü­ca­de­le Tü­zü­ğü”n­de ise ge­ne­lev aça­cak olan­la­rın iz­le­ye­cek­le­ri yol ve dev­le­te ver­gi ola­rak sağ­la­ya­cak­la­rı kat­kı­lar yer alı­yor.

Tü­zü­ğün 4. mad­de­si­ne gö­re, dev­le­tin "Züh­re­vi has­ta­lık­la­rın ve fu­hu­şun za­rar­la­rı­nı ve ya­yıl­ma­sı­nı ön­le­me­ğe da­ir olan ka­nun ve tü­zük­le­rin ge­re­ği gi­bi uy­gu­lan­ma­sı­nı sağ­la­mak" baş­lık­lı bir gö­re­vi bu­lu­nu­yor an­cak ge­ne­lev­le­rin açı­lı­şı ve fa­hi­şe­lik ve­si­ka­sı ve­ril­me­si de yi­ne bu tü­zük­le hü­küm al­tı­na alı­nı­yor.

Da­ha son­ra­ ta­dil edi­len tü­zük­te, ge­ne­lev­le­rin öde­ye­cek­le­ri ver­gi­ler ile il­gi­li hü­küm­ler ay­rın­tı­lı bir şe­kil­de an­la­tı­lı­yor. Tü­zük­te­ki bir de­ği­şik­lik de yi­ne bir dar­be­ci hü­kü­met ta­ra­fın­dan 12 Mart 1971 ta­rih­li muh­tı­ra son­ra­sı ku­ru­lan ara dö­nem hü­kü­me­tin­ce alın­dı. Bu dö­nem­de bir ki­şi­nin bir­den çok ge­ne­lev aça­bil­me­si im­kâ­nı sağ­lan­dı. Tü­zü­ğün 126 nu­ma­ra­lı son mad­de­sin­de, “Bu tü­zük hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür" iba­re­si yer alı­yor.    

ŞEFKÂT DERNEĞİ’NİN ARAŞTIRMASI 

Şef­kât Der­ne­ği­’nin geç­ti­ği­miz yıl ya­yın­la­dı­ğı bir araş­tır­ma da, “res­mî fu­huş­”un bo­yut­la­rı hak­kın­da ye­ter­siz de ol­sa bir fi­kir ve­ri­yor. Araş­tır­ma­da, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı'nın, 2000 yı­lın­da ya­yın­la­dı­ğı "ay­lık has­ta­lık iz­le­me is­ta­tis­ti­ği­ne" gö­re 38 şe­hir­de fa­ali­yet­te olan ge­ne­lev­ler­de top­lam 2 bin 661 ve­si­ka­lı fa­hi­şe­nin ça­lış­tı­ğı, ara­dan ge­çen 14 yıl­da ise bu sa­yı­la­rın kat­la­na­rak art­tı­ğı be­lir­ti­li­yor. Tür­ki­ye­’de şu­ an 45 ildeki, “ve­si­ka­lı ka­dın” sa­yı­sı­nın 4 bin ci­va­rın­da ol­du­ğu tah­min edi­li­yor.

Vahdet Gazetesi

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum