SELÇUKLU TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN DUYRULUR

SELÇUKLU TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN DUYRULUR


Selçuklu ilçesi SULUTAS Mah. 43478 ada 2 parsel, 43421 ada 2 parsel,43478 ada 1 parsel,43466 ada 1 parsel,43462 ada 6 parsel ve 43470 ada 1 parseldeki taşınmazların tamamı/hissesi elbirliği halinde adınıza/adlarınıza kayıtlı iken; KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'nden verilen 26.05.2023 tarihli ve 2023/1099-965 sayılı veraset belgesine istinaden mirasçılarından MEHMET GEÇER 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu' na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebinde bulunulmuştur.

Bu nedenle yukarıda belirtilen mirasçılar, anılan Kanun hükmüne göre, intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebine yönelik bir itirazınız varsa bu itirazınızın veya paylaşma davası açılmış ise, dava açıldığı hususunun, iş bu ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde Tapu Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Gerekçe göstererek herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, talep edilen, intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi işleminin gerçekleştirileceği ve iş bu taşınmaz üzerinde kayıtlı hissenin paylı mülkiyet olarak, hissedarlık esaslarına göre mirasçıların tapu kütüğüne tescil edileceği, ilanen tebliğ olunur.
Bilgilerinize tebliğ edilir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01871824