Seçmenin koalisyon tercihi AK Parti ile MHP

Seçmenin koalisyon tercihi AK Parti ile MHP

Se­çim son­ra­sı ya­pı­lan ilk “ko­alis­yo­n” an­ke­tin­den AK Par­ti-MHP bir­lik­te­li­ği çık­tı. “Ki­min­le koa­lis­yon ya­pıl­ma­lı­” so­ru­su­na AK Par­ti ta­ba­nı “MH­P”; MHP ta­ba­nı “AK Par­ti­” ce­va­bı­nı ver­di.

Se­çim son­ra­sı is­ti­şa­re ve de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­la­rı­nı sür­dü­ren si­ya­si par­ti­ler, iz­le­ye­cek­le­ri yol ha­ri­ta­sı­nı be­lir­le­me­ye ça­lı­şı­yor. San­dık so­nuç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ilk ola­rak koa­lis­yon se­çe­ne­ği üze­rin­de du­ru­la­cak. Han­gi par­ti­le­rin bir ara­ya ge­lip koa­lis­yon hü­kü­me­ti ku­ra­ca­ğı tar­tı­şı­lır­ken, araş­tır­ma şir­ke­ti IP­SOS'un CNN Türk için ha­zır­la­dı­ğı se­çim son­ra­sı araş­tır­ma­sın­dan koa­lis­yo­na iliş­kin dik­kat çe­ki­ci so­nuç­lar el­de edil­di. 81 il­de 18 yaş üze­ri 1570 ki­şiy­le ger­çek­leş­ti­ri­len araş­tır­ma­da, ka­tı­lım­cı­la­ra han­gi koa­lis­yo­nu is­te­dik­le­ri so­ru­su yö­nel­til­di. 

EN GÜÇ­LÜ SE­ÇE­NEK

En güç­lü se­çe­nek ola­rak AK Par­ti ve MHP or­tak­lı­ğın­da bir koa­lis­yon hü­kü­me­ti ku­rul­ma­sı is­te­ği ön pla­na çık­tı. AK Par­ti seç­me­ni­nin yüz­de 67'si, MHP seç­me­ni­nin ise yüz­de 55'i, AK Par­ti-MHP koa­lis­yo­nu­na 'evet' de­di. Bu koa­lis­yon se­çe­ne­ği CHP seç­me­nin­den yüz­de 21, HDP seç­me­nin­den de yüz­de 23 ora­nın­da des­tek gör­dü.

basliksiz-1-384.jpg

AK PAR­Tİ SEÇ­ME­NİNİN İSTEMEDİĞİ FORMÜLLER

'AK Par­ti ve CHP', 'AK Par­ti ve HDP', 'AK Par­ti, CHP ve HDP', 'CHP, MHP ve HDP' for­mül­le­ri­ne ise AK Par­ti seç­me­ni sı­cak bak­mı­yor. AK Par­ti ve CHP koa­lis­yo­nu­na, CHP seç­me­ni­nin 31'i 'evet' der­ken, bu se­çe­ne­ği des­tek­le­yen AK Par­ti­li seç­men ora­nı yüz­de 14'te kal­dı. HDP seç­me­ni­nin yüz­de 58'i, AK Par­ti-HDP koa­lis­yo­nu ku­rul­ma­sı­nı is­ti­yor. An­cak AK Par­ti-HDP koa­lis­yo­nu­na AK Par­ti­li seç­me­nin sa­de­ce yüz­de 13'ü des­tek ver­di. AK Par­ti-CHP-HDP koa­lis­yo­nu se­çe­ne­ği de HDP seç­me­nin­den yüz­de 36, MHP seç­me­nin­den yüz­de 19, CHP seç­me­nin­den yüz­de 15, AK Par­ti seç­me­nin­den ise yüz­de 11 ora­nın­da des­tek gör­dü. CHP-MHP-HDP koa­lis­yo­nu­na da CHP seç­me­ni yüz­de 58, HDP seç­me­ni de yüz­de 47 ora­nın­da des­tek ver­di. An­cak AK Par­ti seç­me­ni­nin sa­de­ce yüz­de 20'si, MHP seç­me­ni­nin ise yüz­de 14'ü bu se­çe­ne­ği ma­kul bul­du. 

untitled-1-228.jpg

vahdet

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.