MERAM BELEDiYESİ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRACAK

İ L A N
MERAM BELEDİYESİNDEN

ÇOMAKLI MAHALLESİ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALESİ


1-İHALE KONUSU:
Meram Belediyesince, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz; İhale ilanı, ihale şartnamesi, sözleşme, teknik şartname ile Encümen Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin "a" bendine göre kapalı teklif usulü (artırma ihalesi) ile ihaleye çıkarılmıştır.
İlgili komisyon tarafından belirlenen kat karşılığı oran ve satış bedellerine göre hesaplanan muhammen bedel (KDV Hariç) 263.351.932,50-TL olup, muhammen bedelin artırımı; nakit olarak yapılacaktır. Arttırma sonucunda oluşacak ihale bedelinin ödenmesi, şartnamelerde belirtilen usullerde yapılacaktır.
Not: 3065 sayılı kanunun17.maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.
2-İŞİN YAPILACAĞI TAŞINMAZA AİT BİLGİLER
İli : KONYA
İlçesi : MERAM
Bölge : ÇOMAKLI
Ada, Parsel : 37363 / 2
Toplam Arsa Alanı : 65.429,07 m²
İnşaat Nizamı : SANAYİ SAHASI
Emsal : 1.00
Yençok : 10.50 m
3-İDAREYE VERİLECEK NAKDİ MİKTARIN VE SANAYİ DÜKKÂNLARININ NİTELİK VE MİKTARI:
Söz konusu işte şartname ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak, Arttırma sonucunda oluşacak ihale bedelinin 210.000.000,00-TL’ sinin nakdi olarak (140.000.000,00-TL si sözleşme tarihinden itibaren 60 takvim günü içinde, kalanı sözleşme tarihinden itibaren ilk taksiti 90 takvim günü içinde ödenecek şekilde 12 eşit taksit halinde aylık olarak) alınmasına, kalan bedelin yüklenici tarafından sunulacak proje üzerinden; kıymet takdir komisyon raporunda belirlenen sanayi dükkânlarının 1 (bir) metrekaresinin bugünkü satış bedelinden hesaplanarak bulunan metrekare üzerinden, Encümence seçilecek uygun sayıda sanayi dükkânı şeklide alınacaktır. Seçilecek sanayi dükkânlarının, metrekarelerine göre bugünkü satış bedelinden hesaplanacak bedellerinden sonra üzerine Yüklenici tarafından ödenecek nakit bedel kalırsa, bu bedel de ilk taksit ödemesi sırasında peşin olarak İdareye ödenecektir.
4-İŞİN NEVİ, NİTELİĞİ VE MİKTARI:
Konya İli, Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 37363 ada 2 no’lu parsel üzerine, ihale şartnamesi ve eklerinde belirtilen işlemler yapılarak, projeleri ihaleyi alan Yüklenici tarafından yapılmak ve İdare tarafından onaylanmak üzere, yaklaşık emsal yapı inşaat alanı 65.429,07 m² olan arsa üzerine; yukarıda belirtilen şartlar ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kat karşılığı inşaat yapım ihalesidir.

5-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Muhammen Bedel (KDV hariç) : 263.351.932,50-TL (İkiyüzaltmışüçmilyonüçyüzellibirbindokuzyüzotuzikiTürkLirasıElli Kuruş)

Geçici Teminat miktarı : 7.900.558,00-TL
(YedimilyondokuzyüzbinbeşyüzellisekizTürkLirası)

6- ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER VE BEDELİ:
İhale dokümanı Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad. No: 5 Kat:3 (Plan ve Proje Müdürlüğü) Meram/KONYA adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli (KDV Hariç) 5.000,00-TL (BeşbinTürkLirası)
7-TEKLİFLERİN SUNULACAĞI YER VE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ:
Tekliflerin son teklif verme saatine kadar Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad. No: 5 Meram/KONYA Meram Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sunulacaktır.
Son Teklif Verme Tarihi : 26.06.2024
Son Teklif Verme Saati : 12:30
Telgraf veya faksla yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerinde son teklif verme saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

8-İHALENİN YAPILACAĞI TARİH VE SAAT:
İhale Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad. No:5 42010 Meram / KONYA adresinde bulunan Meram Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
İhale Tarihi: 26.06.2024
İhale Saati: 15:30
9- İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

 1. Dilekçe: Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe,
 2. Alındı Belgesi ve Makbuz: Şartname ve eklerinin satın alındığına dair tutanak ve makbuz,
 3. Kanuni İkametgâh Belgesi
 4. İmza Sirküleri:
  • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 5. Vekâletname ve İmza Beyannamesi: İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 6. Geçici Teminat
 7. Ortak Girişim Beyannamesi
 8. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname
 9. Yer Görme Belgesi
 10. İç Zarf: İç zarf, (teklif mektubunu içerir) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (c), (d), (e) ve (h) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve kapalı zarf içinde sunulacaktır.

10- İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02045883