Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne Dairesel Hareketli (Center Pivot) Sulama Sistemi mal alımı

BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE DAİRESEL HAREKETLİ (CENTER PİVOT) SULAMA SİSTEMİ
KONYA VALİLİĞİ (YİKOB-MAAS İÇİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne Dairesel Hareketli (Center Pivot) Sulama Sistemi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/672396
1-İdarenin
a) Adı : KONYA VALİLİĞİ (YİKOB-MAAS İÇİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI
b) Adresi : Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Horozluhan Mah.Yeni İstanbul Cad.No:72 42209 SELÇUKLU/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 3322480111 - 3322490113
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne Dairesel Hareketli (Center Pivot) Sulama Sistemi
b) Niteliği, türü ve miktarı : DAİRESEL HAREKETLİ (CENTER PİVOT) SULAMA SİSTEMİ (Her Bir Sistemin Uzunluğu 250 m, Her Bir Sistemin Sulayacağı Minimum Alan 196 da, Toplam PVC Boru Uzunluğu 900 m, Gübre Tankı ve Dozaj Pompası, Elektronik Debi Akış Ölçer ve Bağlantı Parçaları ile Basınç Ölçer ve Bağlantı Parçaları Beraber) 2 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Akabe Mh. Konya Ereğli Cd. No: 10 Y Karatay/KONYA
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici sözleşme imzalandığı tarihten itibaren mala ait kurulumu 60 gün içinde bitirecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin İmzalandığı tarih
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.08.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Salonu- Konya Valiliği Ek Hizmet Binası Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cd. No:72/E Selçuklu/KONYA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01857248