ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİNDE BULUNAN 6 ADET TAŞINMAZIN YIKILMASI İŞİ İHALE İLANI

ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİNDE BULUNAN 6 ADET TAŞINMAZIN YIKILMASI İŞİ İHALE İLANI


1- İhalenin konusu:
Konya İli Karatay İlçesi Ateşbaz Veli Mahallesinde Bulunan 6 Adet Taşınmazın Yıkılması, yıkımdan önce alınabilecek malzemeler ile yıkımdan sonra çıkacak malzemelerin ayrıştırılarak yüklenici tarafından alınması, yıkım sonrası ortaya çıkacak bütün inşaat hafriyatının ilgili Belediyece gösterilecek alana taşınarak temizlenmesi işinin yüklenici tarafından yapılmasıdır.

2 – İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı:
2.1. İhale 25.07.2023 Salı günü saat 15.20’de Belediye Encümeni tarafından Horozluhan Mh. Yeni İstanbul Cd. (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binası) No:70/64 Selçuklu/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-İdarenin Yetkisi:
3.1. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

4- Muhammen bedel ve geçici teminatı ile ihalenin yapılış şekli:
4.1. İhale konusu işin muhammen bedeli 120.000,00 TL (YüzYirmiBinTürkLirası)’ dır.
4.2. Geçici teminat muhammen bedelin %3’ü 3.600,00 TL (ÜçBinAltıYüzTürkLirası)’dır
4.3. İhale, 2886 Sayılı DİK’in 35/c maddesi gereğince açık teklif usulü, açık artırma suretiyle yapılacaktır.

5. İhale şartnamesinin temini:
5.1. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, ihale şartnamesini Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA adresinde bulunan, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığımız Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğinden 2.000,00 TL (İkiBinTürkLirası) bedel karşılığında temin edebileceklerdir.

6.İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ile müracaat yeri ve zamanı:
6.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

 1. Dilekçe
 2. Tebligat için adres beyanı,
 3. Gerçek kişi olması halinde:

I- Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
II-İmza beyannamesi,

 1. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi ve tüzel kişiliğin imza sirküleri.
 2. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiliğin ortakları ile yönetimindeki imzaya yetkili kişiler için adli sicil kaydı olmadığına dair belge getirmeleri, şayet adli sicil kaydı olan varsa kesinleşmiş mahkeme kararını da getirmeleri gerekmektedir.
 3. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
 4. İstekliler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınan; 5 Ağustos 2021 tarih ve 31559 sayılı olarak Resmi Gazetede yayınlanan “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ” te hususiyetleri belirtilen Y1 Grubu, Y2 Grubu veya Y3 Grubu yetki belgelerinden herhangi birini İdareye sunmak zorundadır.
 5. İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişinin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/104 Meram/KONYA adresinde bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)
 6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 7. Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,
 8. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasındaki TR 2700 0150 0158 0073 0975 3004 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı DİK’in 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı DİK’e göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)


6.2 İsteklilerin, istenen belgeleri 24.07.2023 Pazartesi günü en geç saat 17.00’ye kadar Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA adresinde bulunan, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7-İhaleye katılamayacak olanlar:
7.1. 2886 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı kimseler ile bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerinden yasaklanmış olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.
İlan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01856959