ALTINOVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ ZİRAİ İLAÇ ALACAK

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ALTINOVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

  1. İşletmemiz ihtiyacı aşağıda miktarı yazılı olan Zirai Mücadele İlacı satın alınacaktır.
  2. Konu ile ilgili Şartname işletmemizde ve TİGEM internet sitesinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler, ihale dokümanını 500,00₺ karşılığında işletmemizden temin edebilirler.
  3. İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi, sözleşme damga vergisi, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir.
  4. Teklif mektupları kapalı zarf içerisinde en geç 26/06/2024 Çarşamba günü saat 14:30'a kadar İşletmemiz Genel Evrak Servisine verilecektir. Geciken teklifler dikkate alınmayacaktır
  5. İhale Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
  6. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir.
NOCİNSİALINACAK MİKTARBİRİMİ
1350 g/I THİAMETHOXAM4.020LT

ADRES:
Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Başkuyu Mh. 125555 Sk No:9 Kadınhanı / KONYA
Tel: 332 846 43 20 Faks: 332 846 43 22
e-mail: [email protected]

#ilangovtr BASIN NO: ILN02047530