Alacak davasının ilanen tebliği

KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO : 2019/767

DAVALI : HÜSAMETTİN DEMİR (T.C. Kimlik No: 322******16) İrfanlı Mah. Gonca Sk.
Öykü Deniz Sitesi B Blok No: 7 İç Kapı No: 21 Of / TRABZON
Mahkememizdeki alacak davasının yargılaması sırasında yukarıda ismi yazılı davalı Hüsamettin Demir'in güncel adresine ve mernis adresine ulaşılamadığından, kendisine ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Davacı Orhan Ersoy tarafından, 17/03/2015 tarihinde, Kübra Holding A.Ş. ve Hüsamettin Demir ile diğer davalılar aleyhine alacak davası açılmış, davalı şirkete yatırılan 54.000 DM karşılığı 78.408 TL.'nin yasal faizi ile birlikte bütün davalılardan tahsili istenilmiş, açılan dava Mahkememizin 2015/354 E. sırasına kaydedilmiştir.
Mahkememizin 10/11/2015 gün ve 2015/354 E. 2015/753 K. sayılı ilamı ile davanın reddine karar verilmiş, karar Yargıtay 11. HD.'nin 04/02/2019 gün ve 2017/2995 E. 2019/786 K. sayılı ilamı ile bozulmuş, bozma sonrası dosya Mahkememizin 2019/767 E. sırasına kaydedilmiş, davacı tarafından davalılar içerisinde yer alan Hüsamettin Demir'in 322******16 T.C. Kimlik No'lu Hüsamettin Demir olduğu tavzih edilmiş, alınan 13/10/2020 tarihli bilirkişi heyeti raporu ile davacının davalı şirkete yatırdığı paranındava tarihi itibariyle 76.846,25 TL. olduğu belirlenmiş, 03/05/2023 tarihli son duruşmada Hüsamettin Demir'e ilanen tebligat yapılmasına ve bu davanın duruşmasının 20/09/2023 günü saat 10:30'a bırakılmasına karar verilmiştir.
İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra, davalıya tebligat yapılmış sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren de davalının 2 haftalık süre içerisinde dava ve rapora karşı beyan ve itirazları ile varsa delillerini bu dosyamıza sunabileceği ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01846341