AKŞEHİR T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

İHALE İLANI

AKŞEHİR T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN

1.NCİ KISIM 4 KALEM (Yarim yağlı yoğurt-yumurta-Tam yağlı kaşar peyniri ve Tam yağlı beyaz peynir) 2 NCİ KISIM 5 KALEM Tavuk eti ve Tavuk ürünleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale kayıt numarası : 2023/1343742
İdarenin
a) Adı :Akşehir T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
b) Adresi : Yunak yolu üzeri Kozağaç mahallesi 3.ncü toplu konutlar 31333 Sok.No-25 AKŞEHİR / KONYA
c) Telefon ve faks no. : Telefon: 8136321 Fax 8140040
ç) Elektronik posta adresi : [email protected].
2- İhale konusu malın
a) Adı :1 nci kısım 4 kalem (Yarım yağlı yoğurt-yumurta-Tam yağlı kaşar peyniri ve Tam yağlı peynir) 2 NCİ KISIM 5 KALEM Tavuk ve Tavuk ve Tavuk Ürünleri
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 nci kısım 4 kalem (Yarım yağlı yoğurt-yumurta-Tam yağlı kaşar peyniri ve Tam yağlı peynir) 2 NCİ KISIM 5 KALEM Tavuk ve Tavuk Ürünleri alımı ayrıntılı bilgiye Ekap ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Teslim yeri :Akşehir T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ambarı,
ç) Teslim tarihleri :Sözleşme imzalanmasına müteakip 01/01/2024 tarihinden itibaren başlanacak olup — 30/06/2024 tarihinde sona erecektir.Bütün ürünler peyder pey olarak teslim edilecektir.Ürünler idarenin belirlediği günde mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Akşehir T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Ambar Bürosu
b) Tarihi ve saati :26/12/2023 Salı günü saat 10,00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlilik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1.Tüzel kişilerde isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre ortaklar ve ortaklık oranlarına üyelerine / kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. --İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli Mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarafından sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin belgeler.
4.2. Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1.İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
-Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranında az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
4.4 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.İhale konusu alımlar nitelik ve nicelik bakımından benzerlik gösteren tüm gıda madderi alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dökümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir.Ancak ihaleye teklif verecek olanların e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dökümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak teklife ilişkin e-anahtar ile sirlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.İstekliler tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir.İhale sonucunda üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.
10.Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
12.Bu ihale de elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 gün olmalıdır.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15..Diger hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tesbit edilen isteklilerden Kanunun 38 nci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01940754